Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Verkoper
Groene Wolf, Doktersfiif 9, 9137RW Easternijtsjerk. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32144006.

1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle goederen, diensten of overeenkomsten van Groene Wolf, zijn de Algemene voorwaarden van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding, het doen van een bestelling, het volgen van een training of andere dienstverlening dan wel het betalen van een factuur, houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Groene Wolf worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Groene Wolf ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. Een bestelling, dienst of overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie door Groene Wolf. Groene Wolf is gerechtigd een bestelling, dienst of overeenkomst te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering hiervan te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling, dienst of overeenkomst niet wordt geaccepteerd, deelt Groene Wolf dit mee binnen veertien werkdagen na ontvangst van de opdracht schriftelijk mede.

2. Prijzen/Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen van Groene Wolf zijn vrijblijvend. Actuele prijzen en abonnementstarieven worden bekend gemaakt op de website van Groene Wolf en gelieerde websites. Alle prijzen zijn vermeld in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten en opties.

2.2 Groene Wolf behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3. Overeenkomst dienstverlening

3.1 Bij het afnemen van diensten geldt dat er pas sprake is van een overeenkomst wanneer Groene Wolf de inschrijving accepteert en de betaling (voor de eerste termijn waarvoor de dienstverlening geldt) is ontvangen.

3.2 Indien de opdrachtgever de overeenkomst na de eerste termijn wenst te verlengen, dient deze dat twee weken voor het verstrijken van de eerste termijn kenbaar te maken aan Groene Wolf. Indien Groene Wolf akkoord gaat met het verlengen van de overeenkomst, dient de opdrachtgever de betaling voor deze verlening binnen het standaard betalingstermijn te voldoen. Voor opvolgende termijnen geldt dezelfde regel.

3.3 Een overkomst kan op een van de volgende manieren worden beëindigd;
• Automatisch; indien er niet verlengd wordt en de einddatum is behaald.
• Indien de opdrachtgever de overeenkomst tussentijds wenst te beëindigen, dient deze dit schriftelijk met opgaaf van reden kenbaar te maken. Indien de opdrachtgever alle tot op dat moment verschuldigde betalingen heeft voldaan, heeft deze recht op restitutie van een deel van de gelden, op basis van begin- en einddatum van de laatste termijn, minus 1 maand opzegtermijn.
• Indien Groene Wolf de overeenkomst tussentijds wenst te beëindigen, zal deze dit schriftelijk met opgaaf van reden kenbaar maken. Hierbij wordt geen opzegtermijn gehanteerd. Indien de opdrachtgever alle tot op dat moment verschuldigde betalingen heeft voldaan, heeft deze recht op restitutie van een deel, op basis van de begin- en eindtermijn van de laatste termijn.
• In geval van overmacht aan onze zijde wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang als de overmachtstoestand de uitvoering onmogelijk maakt.

4. Retourzendingen artikelen

4.1 Alle artikelen kunnen binnen 14 dagen na ontvangst zonder opgaaf van redenen worden geretourneerd. Het door u reeds betaalde bedrag zal in dat geval zo snel mogelijk maar zeker binnen de wettelijke termijn gerestitueerd worden. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de artikelen in ongeschonden staat bij Groene Wolf worden afgeleverd. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken.

4.2 U bent verplicht te controleren of de bij u thuis bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Indien dit niet het geval is dan kunt u dit binnen 14 dagen melden via het herroepingsformulier op onze website en per e-mail aan Groene Wolf sturen onder vermelding van het ordernummer en een zo duidelijk mogelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet.

4.3 In het geval dat u een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling dan kan Groene Wolf het artikel vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren. Groene Wolf neemt in dit geval de retour verzendkosten voor haar rekening.

4.4 Indien u iets terug stuurt, volg dan deze stappen:
• Stuur een e-mail naar info@groenewolf.nl zodat wij uw zending verwachten. Vermeld in het onderwerp van uw e-mail het ordernummer of het factuurnummer dat u via e-mail heeft ontvangen.
• Voeg het online het herroepingsformulier toe aan deze e-mail.
• Verpak de artikelen dusdanig dat beschadiging wordt vermeden.
• Retourzendingen dienen te zijn vergezeld door een retourlabel. Deze krijgt u automatisch per e-mail toegezonden wanneer u een retourzending bij ons opgeeft.
• Adresseer de artikelen aan Groene Wolf, t.a.v. klantenservice/retourneren, Doktersfiif 9, 9137RW Easternijtsjerk. Ook kan gevraagd worden om een retourlabel.
• Vermeld uw bank- of girorekeningnummer.

4.5 Er zal alleen worden teruggestort op de originele rekening, die ook werd gebruikt om de bestelling te betalen.

4.6 Retourzendingen zonder onze retourlabel worden niet geaccepteerd.

5. Betalingen

5.1 Alle betalingen voor www.hondengoed.nl dienen via iDEAL of onder rembours te geschieden. Betalingen voor overige diensten of overeenkomsten geschieden via factuur waarbij de standaard betalingstermijn is veertien (14) dagen is.

6. Levering

6.1 De door Groene Wolf opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van genoemde leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. U bent altijd binnen 14 dagen gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Reeds geïnde bedragen zullen in dat geval zo snel mogelijk maar zeker binnen de wettelijke termijn door Groene Wolf worden teruggestort.

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Groene Wolf verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

8. Garantie

8.1 De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen of repareren. Als een product niet kan worden gerepareerd of als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag. Het is ook mogelijk dat u de producten behoudt en een gedeelte van het aankoopbedrag retour ontvangt.

9. Elektronische communicatie en bewijs

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Groene Wolf (dan wel door u ingeschakelde derden), is Groene Wolf niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Groene Wolf.

9.2 De administratie van Groene Wolf geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met u in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Groene Wolf in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling of dienstverlening op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Groene Wolf gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Groene Wolf kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Honden van opdrachtgevers dienen via de aansprakelijkheidsverzekering van de eigenaar verzekerd te zijn. Groene Wolf accepteert geen enkele vorm van aansprakelijkheid op het trainingsveld of elders, van eigendommen of honden. Groene Wolf is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook en hetzij direct of indirect, die het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik van geleverde goederen, diensten of overeenkomsten die zijn aangegaan.

12. Diversen

12.1 Groene Wolf maakt soms foto- en video-opnames van cursisten en huisdieren. Groene Wolf gebruikt beeldmateriaal standaard alleen voor educatieve doeleinden. Beeldmateriaal wordt alleen openbaar gemaakt (voor publicitaire doeleinden) na uitdrukkelijke toestemming van de betreffende klant(en). Klanten mogen geen enkel beeldmateriaal maken en dus ook niet openbaar maken (bijvoorbeeld op sociale media).

12.2 Groene Wolf is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

12.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Groene Wolf in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Groene Wolf vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in de regio waar Groene Wolf gevestigd is.

14. Slotbepaling

14.1 Groene Wolf behoudt zich het recht de algemene voorwaarden te allen tijde aan te passen. Eventuele nieuwe voorwaarden vervangen voorgaande versies. De laatste versie is beschikbaar op gelieerde websites van Groene Wolf en schriftelijk op te vragen.

Groene Wolf
Doktersfiif 9
9137RW Easternijtsjerk
Nederland

IBAN NL62INGB0002553205
BIC INGBNL2A
KvK 32144006(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2012 - 2024 Groene Wolf | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel